עכוק החולה ב‭,7‬ו האש; גדות לארור הפגזה סורית, אפריל 1967