מפה סכמטית של הקרקעות באזור מצדה מיולי ‭.1934‬ שורטטה (לשימוש פנימי) כרי לממש את הרישום והמכירה.