דין וחשבון של בית החולים על תחלואה ותמותה בין הצליינים