מעברת כסלון ממערב לירושלים ועולים חדשים מתימן במעברה