איורים ‭. 9 . 8‬ הךפסות ניסיון לשטר 100 לירות של סוריה־לבנון, והכיתוב: ‭Printer Palestine" "Government‬