שחזור הסרקופג המלכותי, מבט חזיתי (עיטור דומה נתגלה על סרקופג בקבר הילני המלכה, בירושלים)