תרשים ‭:4‬ יחסי הגומלין בין תחומי הידע ‭(Darling-Hammond & Bransford, LePage, 2005: 11)‬