סיפורים מהשדה ־ שלושה חלונות אל עולם ההתנסות של סטודנטיות להוראה בשנתן הראשונה:

מהו סי 9 ור ומה הסיפור שלי ? בני האדם , טוען ברונר 1987 ) , , ( Brunei הם מספרי סיפורים מטבעם . רוזנטל מבחינה בשלושה סוגי נרטיב שבהם אנו משתמשים כדי לספר סיפורים אישיים : ( Rosenthal , 1993 ) דיווח , סיפור והצדקה . ( justification ) מצאנו שסטודנטים מצוידים טוב למדיי ביכולת לכתוב דיווחים ארוכים ומפורטים על אודות פעילותם בשדה . לעתים יכולים הם להצדיק את האירוע שעליו הם מדווחים ולעתים לשפוט אותו ולבקרו . לעומת זאת , המיומנות של העלאת סיפורים כהווייתם " ) סיפורים גדושים , " בלשונו של גירץ , ( 1990 משדה ההתנסות , אינה מובנת מאליה ודורשת טיפוח מכוון . בשלב הראשון של העבודה הנרטיבית עלינו לסייע לסטודנטים לזהות "סיפור" וללמוד לספר אותו , בכתב ובעל פה . הסטודנטים הצטרפו לכיתות ההתנסות ולגני ההתנסות שלהם , בשבועות הראשונים של שנת הלימודים , והתבקשו להתחיל לכתוב לפחות סיפור אחד מאירועי יום ההתנסות . במקביל נערכה בקבוצת ההדרכה עבודה משותפת על סיפורים ראשוניים שסופרו בעל פה ועובדו במשותף . הסיפורים שבחרנו להציג בסעיף זה נלקחו מתוך מאגר סיפורים ראשונים כזה . הסיפור של מיכל נכתב והוגש לקריאה לאחת ה...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי