השנתיים הראשונות ־ מחזון למציאות

תכנית שח"ף החלה כתהליך מכללתי לגיבוש חלום משותף : שינוי בתפיסת ההכשרה וגיוס צוות בץ-מסלולי שיהיה צוות התכנית . קו ההתפתחות המרכזי של התכנית היה הגשמת החזון לכדי תכנית הפועלת כמציאות . קו התפתחות זה נמשך כל שנות קיומה של התכנית ועדיין לא הסתיים . על פי תפיסה זו השינויים הם חלק מהותי כתכנית , היוצאת עם הסטודנטים אל ההתנסות ומגיבה על צורכי ההכשרה שלהם . . 1 ד"ר יהודית זמיר , ד"ר חגית קלבינסקי , ורדה דודי וריקי חרד-כורוכוכסקי . תכנית שח"ף מבוססת , כאמור , על שינוי פרדיגמתי בתפיסת ההכשרה . היא יוצאת מתפיסה של ההוראה כמקצוע פרקטי רפלקסיבי , בניגוד לתפיסה שההוראה היא מקצוע יישומי . משמעות הדבר היא שההכשרה מתחילה כהתנסות כשדה וההמשגה של התנסות זו מתחילה , כרמה האישית , כהקשר ל"תרמיל האישי" ולמטען התרבותי של כל לומד , עוברת דרך הפנורמה של התרמילים האישיים של הקבוצה ההטרוגנית , העולה בשיח הקבוצתי , וחוזרת אל השדה לשם ניסוי ובחינה מחדש . בעת הצורך , נשענת הלמידה גם על ידע אקדמי . התכנית פיתחה בהדרגה מסגרות להכשרה חדשנית זו וכלים למימוש מטרותיה , באמצעות עבודה בקבוצה בין-ריסציפלינרית ; התייחסות אל...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי