1. תכנית שח"ף - כרטיס ביקור

תקופת הפעילות : תכנית שח"ף ( שיתוף חינוכי פעיל ) פועלת במכללת קיי מאז שנת הלימודים תשס"ב . ( 2002-2001 ) אוכלוסיית הסטודנטים : תכנית שח"ף היא תכנית ללימודי חינוך והתנסות לסטודנטים אקדמאים המכשירים עצמם להוראה בכל המסלולים . - במסגרות לגיל הרך , בחינוך המיוחד , בבית הספר היסודי ובבית הספר העל-יסודי . בתכנית משתתפים סטודנטים יהודים וערבים המייצגים את מגוון הקבוצות והערות באוכלוסיות שונות אלו . רציונל : צוות שח"ף שם לו למטרה לבנות דרך שונה להכשרת מורים כאנשי חינוך . הלמידה לקראת הוראה מעוגנת בתפיסות חברתיות-תרבותיות ומכוונת לחינוך מורים בעלי מחויבות חברתית ויכולת להתמודד עם אתגרי החברה שבה אנו פועלים . התכנית מתווה דרכי למידה של שותפות ומעורבות כבסיס להבנת מורכבות הסיטואציה החינוכית ולהתמודדות עם השאלות העולות ממנה . הלמידה בשח"ף נובעת מתוך העשייה ומזמנת בירור , דיון , המשגה וביקורת של המעשה החינוכי . מטרת התכנית לשחרר את המורים מכבלי השגרה והמובן מאליו , לקראת פיתוחה של מומחיות גמישה , המכוונת לשינוי ולחדשנות . השם שח"ף - שיתוף חינוכי פעיל - מביא לירי ביטוי תפיסה זו , בהתאם לפירוט שלהלן....  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי