תרגיל 4: פעילות תלמידים במרכז למידה - איך ולשם מה?

כרטלה גינת רץ » התרגיל מבוסס על שתי שיחות שניהלה חוקרת עם קבוצות של תלמידות שפעלו במרחב למידה בנושא "ירושלים . " השיחה התקיימה לאחר שהתלמידות הדביקו חלקי כדים כפעילות המחקה את עבודת הארכיאולוג . החוקרת ביקשה לברר כיצד מתקשרת פעילות עמלנית זו אל ההבנות שאליהן הגיעו התלמידות בנוגע להיבטים היסטוריים וארכיאולוגיים של הנושא . בבסיס התרגיל מהדהדות שאלות יסוד , כגון מה ראוי להילמד בבית הספר ובאילו דרכים ניתן לעשות זאת . שאלות אלו מקבלות משנה תוקף בסביבה לימודית פתוחה וגמישה , שבה בוחרים התלמידים את הפעילויות הלימודיות . התרגיל מצביע על כך , שפעילויות מהנות כשלעצמן עלולות להיות סתמיות במקרה הטוב , ומטעות במקרה הפחות טוב . המשימות למשתלמים בוחנות את ההשתמעויות של השיחה המתועדת מזווית הראייה של מתכנני הסביבה הלימודית , של המורים ושל התלמידים הפועלים בסביבה זאת . החומרים בתרגיל הם : ) IN / p 'Hf aQH ^ P' . 1 רקע . 2 תיעוד השיחה הראשונה . 3 תיעוד השיחה השנייה . 4 שאלות לדיון fln / N / . 1 ניתוח הפעילות הלימודית . 2 ניתוח השיחה הראשונה . 3 ניתוח השיחה השנייה  אל הספר
מכון מופ"ת