תרגיל 1: מה בין הכוונה עצמית להכוונה חברתית?

דליה על / מאל רין ע שני האירועים המוצגים כאן התרחשו בשתי כיתות ד ' מקבילות , והם מבליטים את חשיבות ההקשר החברתי לצמיחה ולטיפוח ההכוונה העצמית של הפרט . האירועים נושאים אופי חברתי ומתארים מערכות יחסים הנרקמות בין תלמידים לבין עצמם ובין תלמידים לבין מורותיהם . האירועים סופרו על ידי שתי מחנכות הכיתה סמוך מאוד לזמן התרחשותם , ובאמצעותם ניתן לבחון את דרכי ההתמודדות של המורות עם מצבים חברתיים רגישים המעוררים בקרב הילדים תסכול וכעס . בתרגיל מנותחות ההתרחשויות ונבחן התפקיד שמילאו המורות , התלמידים המעורבים בתקריות והכיתה כקבוצה חברתית פעילה . כן מודגשים קשרי הגומלין ההדדיים שבין תהליכי ההכוונה העצמית של הפרט לבין הכיתה כישות חברתית המכוונת ומנחה את פעולותיה . לעתים עשויה הכיתה להיות כר נפלא להתמודדות משותפת ולפתרון בעיות תוך הגברת המודעות להתנהגויות הטעונות שיפור . אולם לעתים עלולים התנאים החברתיים השוררים בכיתה לבלום ולעכב את התלמיד הפועל בתוכה . כמקרים אלה יש הכרח במעורבות פעילה ומווסתת של המורה . התרגיל שלפנינו ידגיש עד כמה חשוב ההקשר החברתי לצמיחה ולטיפוח ההכוונה העצמית של הפרט בין שהתנאים...  אל הספר
מכון מופ"ת