פרק שני: דרכיהם של נביאי הכתב להביע את רעיונותיהם

םטן"ם כסמלים ןכס ( שג > ם בפרק זה מוצעת גישה מתודית עקרונית לטיפול בטקסטים נבואיים לפני שהלומד שניגשים לקרוא פרק מספרות הנבואה , עליו לדעת שנביאי הכתב מביעים את רעיונותיהם באמצעות ציורים ובלשון פיגורטיבית , דהיינו בלשון שמשמעותה שונה מן המשמעות המילונית של מילותיה . בדבר הנביא על הרים ועל גבעות הוא מתכוון למשמעות הסמלית הטמונה בעצמי הנוף , ובדברו על סוס אין הוא מתייחס לבהמת הרכיבה אלא לסוס כסמל . עצמי הנוף מייצגים במקרים רבים מצבים אנושיים , והסוס משמש בדרך כלל סמל לחוסנו הפיזי של הלוחם . במילים אחרות , לשונם של הנביאים רצופה ביטויים וצירופי לשון המייצגים מושגים והכוללים רמיזות והכוונות למשמעויות נוספות , מעבר למשמעות ה '' רשמית" או הגלויה שלהם . כלומר , חלק ניכר מן הביטויים שבהם נדון , ואחרים כמותם , אינם אלא מטפורות . המטפוריקה נחלקת לסוגים שונים , שלא כאן המקום להגדירם , אך לענייננו חשוב להדגיש כי נביאי הכתב אינם מרבים להשתמש במושגים ישירים ובהגדרות , ואת מקומם של אלה תופסות ההמחשה וההדגמה . דברי הנביאים כוללים מערכת מגוונת של מטפורות , סמלים וביטויי ייצוג למיניהם , ואלה משמשים "חו...  אל הספר
מכון מופ"ת