15. תרומות ותמורות של תלת-לשוניות

00 my בנ 0 המכ'ללה האקדמית בית ברל , האוניברסיטה העברית בירושלים המאמר עוסק נ'טלגילח . שתות של התפתחות ושל הפקות לשוניות על ידי האדם התלת-לשוני . הפרק מציג את סוגיית התלת-לשתיות משלוש זוויות עיקריות : התפתחותית-קוגניטיבית , לשונית-תקשורתית וחברתית-תרבותית . כל זווית נבחנת בהקשר כללי ובהקשר לתופעת התלת-לשוניות בחינוך בכלל ובחינוך בישראל בפרט . המאמר מציג סוגיות תאורטיות ושני מחקרים שנערכו על זוג נבדקים לאורך שמונה שנים . המחקר הראשון מציג היבטים התפתחותיים-לשתיים של תלתלשוניות , בעוד המחקר השני מציג היבטים לשוניים-תקשורתייםחינוכיים של הפקות נרטיבים על ידי ילדים תלת-לשוניים . המאמר בכללו טוען שבשירות תלת-לשונית נבדלת מכשירות חד-לשונית או דו-לשתית . מבוא תלת לשוניות היא תופעה לשונית המתפתחת ומתפשטת בחלק ניכר של העולם המערבי . ובכל זאת , ההתייחסות שהיא זוכה לה בכל המערכות החברתיות והתרבותיות , בכל העולם ובתוכו מדינת ישראל היא מועטה . מדינת ישראל נמנית עם מדינות הגירה ותיקות כמו ארצות הברית וכמו מדינות שונות באירופה ( הולנד , גרמניה , צרפת ועוד . ( תופעת ההגירה במדינות אירופה הייתה אמנם מוכ...  אל הספר
מכון מופ"ת