12. החיים בין שני עולמות: מיצוב לשוני בשיח נרטיבי של עולות מרוסיה

עירית קו 90 רברג מכללת לוינסקי לחינוך שרה פינגו'לד מכללת 0 מ'נר הקיבוצים המחקר המוצג בפרק זה בדק כיצד משתקפת חווית המעבר של עולים חדשים מתרבות אחת לשנייה בשיח נרטיבי . תרומת הפרק הזה מתבטאת כהגדרת המושג "תהליך המיצוב בשיח נרטימ , " הדגמתו אצל עולים חדשים באמצעות ניתוח שיח והסקת מסקנות תאורטיות ומעשיות הנובעות מממצאי ניתוח זה לגבי המורכבות של תהליך המעבר . למחקר היבטים תאורטייס ויישומיים . מבחינה תאורטית הוא מראה כיצד ניתן לאתר לכידות כין סיפוריהם השונים של העולים . מבחינה מעשית ניתן ליישם את ממצאי המחקר כדי לאתר ולאבחן בעיות של עולים חדשים ולהקל על השתלבותם בחברה הישראלית באמצעות תכניות התערבות הולמות . קיימת הסכמה בקרב חוקרים במדעי ההתנהגות שבניית האני מתבצעת בשיח נרטיבי ( ראו סיכום אצל ברוקמאייר וקרבו . ( Brockmeier & Carbaugh , 2001 כך , למשל , ממדים שונים של האני נבנים לעתים בסיפור אחד שמספר הפרט , או במספר רב של סיפורים המומללים על ידי אותו מספר במהלך ריאיון נרטיבי . ( Reissman , 2001 ) האני הנבנה אינו קבוע אלא הוא גרסה אחת מתוך פוטנציאל . 1 המושגים אני וזהות קשורים זה לזה בחברה ה...  אל הספר
מכון מופ"ת