תרשים ‭:5‬ שכיחות ההופעה של התמודדות לפי שנות לימוד (באחוזים)