תרשים ‭:4‬ שכיחות ההופעה של שמחה לפי שנות לימוד (באחוזים)