תרשים ‭:3‬ שכיחות הופעה של רגש התדהמה לפי שנות לימוד (באחוזים‭.(‬