תרשים ‭:2‬ שכיחות ההופעה של רגשות שליליים בכל המדגם (באחוזים)