ב. התכתבות חופשית

כ 0 כו » oic iiofp'iGDJWO . G 01 C 11 CD pmco ככר ) INT ) p « OICOO P' ? IN'JbnjG me p ' yon r > Knp fjcoo 03160 MC pofwy \ 0 f auZ ) DJNICNO O תוו ^ ת ההיכרות . 7 JA / 6 OO memo ? ' OT ) ps ON IC 3 NJ T ) 1 r >\ C ( iO . yCjOO ( ailCO lofONlGD DIC ' ^ IN Df'N'G / p'G ON OD'DD ר 6 ו / 0 ר ] foj 51 c ; jic pC 10 NG 30 f a P JIGICOO P " CIDGO ] f ou 2 PPIIC f'lON / iiONi oiic yuei me ^ 8 כנ תכ . כן P ' DDDN ^ no'fn 1 ^ ICOO G ה ? 7 ית 8 oupN ^ 06 תתקי ^ כ 8 ר ^ foy fe תק 6 ורת D 31 enG y ooof O 0 GN 0 PDK JDnniG . 03 IG 0 S )\ C p'Gy ? IG 00 N 7 niC rDf'DlONGD ^ . 1 0 1 U ' ת 0 כ D 1 ') icr . icpn ^ jvjGjiaoo 0 D 90 IBN 0 v ) no 3 o pile 1 Ddfonic 31 NIC 1 'icG ' DGC !? O כית DINGIOOO 11 c 0 . OJNN flc Jd . pI'O pCG . DDICO OIC PDD 30 DGC 7 O line JDUJIDDOO niC p'n'NSfp'OlG p' 36 l' PI'DrifDI pOOG p'NinD G 1 JVStfpNf ) PD ^ n'GICID POG וככר . \ 3 nye MiGp'o pN 35 f 1 noj התכתבתי באופן חופשי עס הסטודנטים מראשית ספטמבר עד סוף אוקטובר . בזמן הזה עדיין לא התחילה שנת הלימודים האקדמית ...  אל הספר
מכון מופ"ת