שמואל ספראי מקורות ארץ־ישראליים היסטוריוגרפיים קדומים במסורת התלמוד הבבלי

גלוי וידוע וברור לכל חוקר ולומד המשווה את המסופר במסורת הארץ ישראלית למסורת בתלמוד בבלי , כי המסורת הארץ ישראלית עולה במהימנותה על זו שבתלמוד הבבלי . כלל זה יפה בכל התחומים שיש להם זיקה לתולדות עם ישראל בארץ ישראל . מהשוואת אותה מסורת , ברייתא או כל מסגרת אחרת , המצויה בתלמוד הירושלמי או במדרש ומצויה גם בתלמוד הבבלי , עולה שהפרטים במקור הארץ ישראלי מדויקים יותר מאשר אלו שבתלמוד הבבלי . המשווה שתי מסורות אלו נוכח מיד כיצד נתוספו במסורת הבבלית פרטים שקשה לשבצם בתיאור ההיסטורי ומקורם בהרחבה אגדית או ספרותית של התלמוד הבבלי . לפעמים מצויות חטיבות שלמות ומורכבות בשני סוגי המקורות . החטיבות הן מסורות שונות או מסורות מקבילות ואף במקרים מעין אלו ניתן בדרך כלל להוכיח את עדיפותה של המסורת הארץ ישראלית ונחיתותה של המסורת בתלמוד הבבלי , לפחות מבחינת אמינותה וקרבתה למציאות חייו של עם ישראל בארצו . הבחנה זו יפה הן לגבי מסורות מימי הבית והן לגבי מסורות מימי תנאים ואמוראים . במסורת הבבלית נשמט לעתים הרקע ההיסטורי והפרטים הריאליים אבדו לחלוטין . לא תמיד ניתן להוכיח את עדיפותה של המסורת הארץ ישראלית ועל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי