תוכן העניינים

פתח דבר ז הקדמה יא נאום ההגנה של סוקרטמ בפני שופטיו מבוא 3 נאום ההגנה של סוקרטס בפני שופטיו 11 המשתה מבוא 19 המשתה 38 ניהול משק הבית מבוא 75 ניהול משק הבית 97 הערות 158 מפתה 168  אל הספר
הוצאת שלם