שמחה פ' לנדאו השפעות אפשריות של האינתיפאדה על התנהגות עבריינית בקרב אזרחי ישראל

שמחה פי לנדאו השפעות אפשריות של האינתיפאדה על התנהגות עבריינית בקרב אזרחי ישראל הקדמה בשלב זה קשה למדי להציג נתונים בדוקים ומבוססים לגבי השפעות האינתיפאדה על דפוסי הפשיעה בתוך החברה הישראלית , וזאת משתי סיבות עיקריות : . 1 אנו עדיין קרובים יחסית בזמן לתחילת האינתיפאדה , והנתונים הרשמיים מתייחסים בעיקר לשנתה הראשונה , . 2 . 1988 גם אם ניתן להבחין בשינויים מסוימים בדפוסי ההתנהגות העבריינית מ 1988 ואילך , קשה לקבוע בוודאות אם שינויים אלה הם תוצאה ישירה של האינתיפאדה , או שהם נובעים מגורמים אחרים בחברה הישראלית . מצד שני ניתן לדון במידה רבה של בטחון על השפעות שעשויות להיות לאינתיפאדה על דפוסי ההתנהגות הפלילית . הבסיס לדיון זה הוא הידע הכללי המצטבר על ההתנהגות האנושית , מחד גיסא , וממצאי מחקרים ישראליים שחקרו את הקשר בין גורמי לחץ חברתיים שונים לבין עבריינות , מאידך גיסא . לאחר הבאת נתונים נבחרים על הפשיעה ב 1988 ודיון על כמה תהליכים שקרו מאז תחילת האינתיפאדה , אסקור בקצרה ממצאים של מספר מחקרים רלוואנטיים , תוך בחינת המשמעות של המחקרים האלה למה שקורה היום . תמונת הפשיעה מאז תחילת האינתיפא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד