משה ליסק האינתיפאדה והחברה הישראלית: פרספקטיווה היסטורית וסוציולוגית

משה לי 0 ק האינתיפאדה והחברה הישראלית : 9 ר 0 פק 0 יווה היסטורית וסוציולוגית א שני דברים מרכזיים עיצבו את דמותה של החברה היהודית בארץ ישראל למן סוף המאה ה 19 ועד היום : עליות ועימותים בין קהילתיים ( בין יהודים לערבים פלשתינאים , ( שגררו מאז 1948 גם עימותים צבאיים עם צבאות ערביים סדירים . מספר ציוני דרך מלווים את תולדות העימות האלים בין התנועה הלאומית היהודית לבין התנועה הלאומית הפלשתינאית . החשובים ביניהם הם : מאורעות 1939-1936 ( בפי היהודים , ( או "המרד הערבי הגדול" ( בפי הערבים ;( מלחמת תש"ח , ובמיוחד חלקה הראשון מנובמבר 1947 ועד 15 במאי : 1948 מלחמת ששת הימים , ; 1967 והאינתיפאדה , החל מדצמבר . 1987 לאירועים אלה היתה השפעה מרחיקת לכת הן על החברה הערבית והן על החברה היהודית , מבחינת תהליך הבינוי של המסגרות הלאומיות של שתי הקהילות . עם זאת , ענייננו כאן הוא בראש וראשונה ניתוח השפעות , בעיקר קצרות טווח , של עימותים אלה על החברה היהודית , שהיא מאופיינת כחברה רבת שסעים . הטיפול בהשפעת הקונפליקט הבין קהילתי מבחינת תהליכי הבינוי של המסגרות הלאומיות של שתי קהילות עוינות זו לזו , ואשר גם בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד