טבלה מסי ‭:49‬ מידת ההסכמה ע0 ההיגד 'יהודי שומר מצוות מבטיח יותר מיהודי חילוני את המשך קיומו של העם היהודי" על־פי משתנה הדתיות (באחוזים)