טבלה מסי ‭:48‬ מידת ההסכמה עם ההיגד "העס היהודי אינו יכול לשרוד ללא הדת היהודית" על־פי משתנה הדתיות (באחוזים)