מבוא

מבוא השסע הרתי חילוני הוא אחד השסעים העמוקים בחברה הישראלית שהיא חברה רבת שסעים . פרט לנגיעה שלו בשאלת הזהות היהודית ישראלית יש לו השלכות חברתיות , פוליטיות ומשפטיות . יש סימנים המעידים על כך שבשנות השבעים והשמונים נעשה השסע הדתי חילוני בולט יותר . באותן שנים ניתן להבחין במידה מסוימת של צמצום פערי העמדות בתוך המחנה הדתי עצמו . הדבר נבע מגילויים של הקצנה בחלקים מקרב הציבור הדתי לאומי ( שהתחרה עם המחנה החרדי ) בתחום הדתי . צמצום העמדות בתוך המחנה הדתי נבע גם מהתקרבות פוליטית של החרדים אל המרכז וניסיונות שנעשו נמרצים של חלק מהציבור החרדי להטביע חותם על המרכז הפוליטי . יחד עם זאת חשוב להדגיש : נקודת המוצא של המחנה הדתי לאומי היא ציונית מובהקת . הדתיים הלאומיים מייחסים משמעות דתית למדינת ישראל הנתפסת לעתים באתחלתא דגאולה . לעומתם בקרב החרדים קיימת שלילה , בדרגות שונות של קיצוניות , של המקור האידיאולוגי ציוני של מדינת ישראל . הגופים החרדיים לגווניהם אינם רואים את עצמם כציונים , גם לאחר התקרבות חלק מהם למרכז הפוליטי . לאחר מלחמת ששת הימים גילו חלקים מן הציבור החילוני יתר היענות לגישת המחנה הד...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים