טבלה מסי ‭:43‬ ציוני: כן או לא, על־פי מגזרי חיגוד (באחוזים)