טבלה מס' ‭:36‬ ההרגשה כלפי מדעת ישראל בתקופת הקמתה על-פי מגזרי חינון (באחוזים)