טבלה מס' ‭:12‬ "העם היהודי אינו יכול לשרוד ללא מדינת ישראל" שיעור המסכימים עם ההיגד (באחוזים)