ב: היחס לארץ־ישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל ולדת ישראל (נתונים משווים)

ב : היחפ לארץ ישראל , למדינת ישראל , לעפ ישראל ולדת ישראל ( נתונים משווים ) הטענה שנבקש להעלות ולבחון היא ההנחה , שיחסו של הצעיר הישראלי לעם היהודי ותפישת עצמו כחלק מן העם היהודי משמעותית בעיניו פחות , ואולי אפילו הרבה פחות , ממרכיבים אחרים בזהותו כמו יחסו למדינת ישראל , לארץ ישראל , ואף פחות מיחסו לדת , אצל הצעיר הדתי . על פי טיעוננו , הישראליות של היהודי הישראלי הצעיר באה לידי ביטוי בעיקר ביחסו למדינת ישראל וביחסו לארץ ישראל , בעוד שיחסו ליהודיותו באה לידי ביטוי בעיקר ביחסו לדת ישראל ולעם ישראל . אם , אכן , בין הצעירים הישראליים הלא רתיים ישנם כאלה שנעדר אצלם יחס משמעותי לדת ( או לעתים הם אף מגלים יחס שלילי ועוין לדת ) והם גם נעדרים יחס עמוק ומשמעותי לעובדת שייכותם לעם היהודי , הרי עוברת יהודיותם עלולה להיות לוקה בחסר , נכה . להלן נבחן הנחה זו באמצעות סדרות של שאלות הבוחנות היבטים שונים של נושא זה . במסגרת המחקר הצגנו לנשאלים שאלות ישירות על מידת הקשר שהם חשים למדינת ישראל , לארץ ישראל , לעם היהודי ולדת היהודית . מממצאי המחקר עולה , שכלפי מדינת ישראל וארץ ישראל חשים הסטודנטים הממלכתי...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים