א': ישראליות ויהודיות

א : ' ישראליות ויהודיות לבדיקת חוזקה של הזהות הישראלית והיהודית של המשתתפים הלכנו בעקבות הרמן ופרגו שבדקו שאלות אלו במחקריהם . הם בחנו את חוזק הזהות היהודית והישראלית באמצעות ארבעה מדדים ; ( א ) הערכיות או המשיכות ( valence ) של הזהות היהודית והישראלית ; ( ב ) המרכזיות של הזהות היהודית והישראלית ; ( ג ) העצמה היחסית של הזהות היהודית והישראלית ; ( ד ) חפיפה והתאמה בין הזהות היהודית והישראלית ; אנו הכנסנו שינויים משמעותיים בשאלות הבוחנות מדדים אלו בזהות היהודית והישראלית . השמטנו את השאלות הבודקות את המדדים השלישי והרביעי באופן ישיר . לעומת זאת , כללנו שתי שאלות הבוחנות את הרצף יהודי ישראלי , שנבדק אף הוא במחקרי הרמן . ערביות ערכיות או משיכות ( valence ) הן מדר להתייחסות הרגשית לקבוצה ומידת הרצון להשתייך אליה . המשיכות נבדקה באמצעות סדרת שאלות שבהן הועמדו התלמידים בפני מצב היפותטי , שבו עמדה בפניהם האפשרות לבחור , לכאורה , אם הם רוצים להשתייך לקבוצה היהודית . השאלה ההיפותטית נוסחה כך : "לו הייתה לך האפשרות להיוולד מחרש , האם היית רוצה להיוולד יהודי "? מצאנו כי אצל הסטודנטים בסמינרים ובמכ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים