טבלה מס' ‭:2‬ התפלגות אוכלוסיית המחקר על־פי מוצא ההורים (באחוזים)