א. הנפש היהודית:

א . הנפש היהודית : . 1 ייחודה הפסיכולוני הקוסמי בזיקתה לארץ ישראל - במקביל למה שקורה בכל אומה ביחס ל"גורם הקוסמי" המהווה את "רוח האומה" שהיא ביטוי הפגישה בין עם לארצו , מאופיינת הנפש היהודית , של היחיד ושל העם , בזיקתה לארץ שבה התהוותה : ארץ ישראל . ובלשונו של גורדון : ... נפש היהודי היא בת הטבע הארץ ישראלי , בהירות , עומק שמים בהיר לאין סוף , פרספקטיבה בהירה , ערפלי טוהר . גם הנעלם כאילו מתעלם מתוך בהירות , מתוך אור גלוי מצומצם לתוך אור נעלם לאין סוף . העמים אינם מבינים בנפש היהודי לא את הפרספקטיבה הבהירה הזאת ולא את הנעלם הנאור הזה . לדעת גורדון , העצמיות האינסופית מושגת אחרת על ידי הנפש היהודית בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ . רק בארץ ישראל יכולה הנפש היהודית לממש את תכונתה היסודית כאשר כל הכוחות מאוחדים בה . במצב זה , כשגוברת "רוח החיים הכללית , '' גובר גם "הרצון העליון . " מצב אחרון זה מאפיין את החוויה הסגולית של היחיד היהודי המרגיש בארץ ישראל , ורק בה , "קרבת נפש אל הארץ , השמים וכל אשר בהם . " זוהי , למעשה , השגת האחדות והכללות של ההוויה כולה , ההשגה החיונית של "החוויה" המאפשרת לנפש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד