הערות

הערות . 1 למשל : פרסונס , אצל הלסי , ; 395 : 1967 גופמן 29 : 1983 , 48 , 77 ספוק , . 1957 . 2 ראה ווטשר , , 1977 מק קיית , ; 1973 סולניט וסטרק , ; 1961 אנגל , ; 1961 פרץ , ; 1970 קליפורד , ; 1969 קנל סלייטר וקלאוס , ; 1970 ברוקנר , ; 1954 דניאלס וברג , , 1968 למשל . . 3 ראה , רוס , ; 1964 מנדלבאום ואואילר , ; 1960 סולניט וםטרק , , 1961 למשל . . 4 חוקרי הילד הנכה או החולה , מניחים באופן גלוי או סמוי כי קיימים 'פתרונות מוצלחים , ' 'דפוסי התמודדות אדפטיביים , ' 'הסתגלות , ' 'שיקום , ' או 'התנהגות קונסטרוקטיבית וארפטיבית ' ( זיירר ומרום , , 1980 למשל . ( לעומת כל אלה קיימים , כך מניחים החוקרים , 'דפוסי התמודדות לא אדפטיביים , ' 'פתרונות לא מוצלחים ' 'הסתגלות ושיקום לקויים . ' . 5 ראה , למשל : טיטצה , ; 1962 ווטשר , ; 1977 אופורד ואפונט , ; 1976 רוס , ; 1964 איסון , ; 1966 טיטצה וגומפרץ , ; 1962 קליפורד , ; 1969 טיודור , ; 1979 דנהוף , ; 1960 מקרגור ואח ; 1953 , ' מרסר , . 1974 . 6 ראה , למשל : גורביץ , ; 1973 , 25 : 1973 בינגר וחוב ; 1969 , ' פרידמן וחוב ; 1964 , ' יודקין ; ; 1967 לייקן ...  אל הספר
ספרית פועלים