תהלין השינוי והתנאים לביצועו ולמיסודו

תהלין הש » נו » ( התנאים לביצועו ( למיסודו פיתוח תהליך של הוראה למידה השונה מן ההוראה המסורתית , ואימוצו על ידי בית הספר , כולל שני שלבים : האחד - איתור הצורך בשינוי וביצוע הערכת מצב , והשני - לימוד החידוש תוך כדי הפעלתו , במטרה לאמץ דרכי הוראה חלופיות . בטבלה שלהלן מתוארים בקווים כלליים התנאים המינימליים והתנאים הסבירים הדרושים לקליטת השינוי , שהגישה המותאמת מביאה לבית הספר . התנאים המינימליים הם אלה הנדרשים בתחילת התהליך . בלעדיהם לא ניתן לבצע את השינוי באופן מתקבל על הדעת . התנאים הסבירים הם אלה הנדרשים בשלב מתקדם יותר של תהליך השינוי , ובדרךכלל לאחר שנת התנסות בהוראה המותאמת . תנאים אלה מאפשרים שיפור באיכות ההוראה למידה תוך העמקת התהליך . התנאים הסבירים כוללים בתוכם את התנאים המינימליים . היות ותהליך השינוי בגישה מערכתית כולל רכיבים רבים , ניתן להתאימו לצרכים של כל בית ספר . בתחילתו נעשית הערכת מצב , המתבצעת במשותף על ידי הפיקוח , צוות ההנהלה , המורים , גורמים ביישוב ומתכנני השינוי . שלב זה הוא למעשה תהליך אבחוני , הנוגע הן לבית הספר והן לקהילה . נבחנים בו הימצאם או היעדרם של תנא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית