ץלוישינז ‭- 1‬ ץלץזליך ההתאעה של הטטר1ת הליעתי (ת וחחיט^יות