הוראה מותאמת מהי?

הוואה מותאמת מהי ? ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית , המכירה בקיומה של שונות בין בני האדם , והמאמינה שתפקידו של בית הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הלומדים ולדרישות תכנית הלימודים . גישה חינוכית זו גורסת , כי יש להעמיד את התלמיד במרכז התהליך הלימודי , לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המותאמים לו עצמו , להציב בפניו מטרות לימודיות , חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו , נטיותיו וצרכיו , תוך שיתופו בתהליך , והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה . כל אלה בהתייחסות למטרות הלימודיות והחינוכיות של בית הספר והחברה . לתלמיד אפיונים קוגניטיביים וריגושיים ייחודיים לו עצמו , אך יש לו גם צרכים וחובות כחבר בקבוצה . אפשר לכאורה לחשוב , כי קיימת סתירה בין טיפוח היחיד לבין היענות לצורכי החברה . הגישה החינוכית החברתית הומניסטית , המכירה בזכות קיומה של שונות בין בני אדם טוענת , שההכרה בזכותו של היחיד להיות שונה מאחרים אינה עומדת בניגוד לתפקודו החברתי . יתר על כן , טיפוח היחיד והאוטונומיה שלו , וההכרה בייחודם של אחרים , תורמים לא רק ליחיד עצמו אלא גם ליצירת חברה בריאה : "בתפיסת האינדיבידואציה כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית