4. דגמים לארגון מינהל כיתה בכיתות הלומדות בגישה היחידנית.

. 4 דגמים לארגון מינהל כיתה בכיתות הלומדות בגישה היחידנית . הפרקים שהוצגו עד כה , דנו במינהל הכיתה על מרכיביו השונים ובתהליכי התכנון והבקרה ההכרחיים לביצועו של מינהל כיתה יעיל . כפי שכבר הוזכר במבוא , מינהל כיתה יעיל מהווה פונקציה של הגישה החינוכית המנחה את המורה בעבודתה , ומשקף את עקרונותיה של נישה זו . אך בנוסף לכך משקף מינהל הכיתה גם את אישיותה של המורה , סגנון ההוראה שלה וכמובן את טווח התנסויותיה בהוראה בכלל ובגישה החינוכית בה היא מלמדת בפרט . מכיוון שכך , ניתן למצוא אצל מורות המלמדות בגישה חינוכית מסוימת דגמים שונים של מינהל כיתה . בפרק זה נציג 3 דגמים לארנון מינהל הכיתה , המתבצעים בפועל בכיתות שונות בהן מתרחשת הוראה יחידנית במסגרת פרויקט ניל '' י . נתאר דגמים אלו תוך התייחסות למרכיבים השונים של הסביבה הלימודית ולתהליכי התכנון והבקרה . נסכם בניתוח המטרות של ההוראה היחידנית הבאות לידי ביטוי בכל אחד מן הדגמים הללו . הדגמים מתארים יום לימודים בן 4 שעות בכיתות א - ' ג . ' הדגמים שונים זה מזה בעיקר במידת הגמישות של המורה ובמידת האוטונומיה המתאפשרת לתלמידים . טבלה מס' 5 ו מסכמת תוך השוו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית