טבלה מס' ‭:14‬ מרכזים שונים בכיתה המוגדרים על־פי מטרותיהם ומידת השתנותם.