טבלה מס' 5 לוח תכנון תלת-שנתי של תחומי התוכן ונושאי הלימוד בכיתות א‭-'‬ג'