חלק II מינהל הכיתה

חלק // מינהל הכיתה אחד ההיבטים החשובים של ההתאמה ההדדית שבין היחיד והסביבה הלימודית , הוא ההיבט הארגוני של הלמידה בכיתה או מינהל הכיתה . הסביבה הלימודית הינה המכלול הסביבתי שבתוכו לומד הפרט . ( 6 ) למכלול סביבתי זה מספר מרכיבים : * צוות ההוראה . - תהליכי הלמידה הוראה ודרכי הלמידה הוראה . תכנית הלימודים - מטרות , תכנים , קריטריונים , עזרים ומדיה . - מסגרות הלמידה . זמן הלמידה הוראה . הסביבה הפיסית . מינהל הכיתה מתייחס להיבטים הארגוניים של מרכיבי הסביבה הלימודית כפי שהם מתבצעים ע"י צוות ההוראה . ( הדיון בתפקידיו של צוות ההוראה הובא בפרקים הקודמים ( . מטרתו של מינהל הכיתה היא לאפשר השגתן של המטרות השונות שמציבה לעצמה הגישה היחידנית , תוך יעול ההיבטים הארגוניים של תהליך ההתאמה ההדדית שבין הפרט הלומד והסביבה הלימודית . מכאן שמינהל הכיתה אינו מהווה מטרה אלא אמצעי . מינהל הכיתה הוא פונקציה של הגישה החינוכית המנחה את צוות ההוראה בעבודתו ומשקף את עקרונותיה של נישה זו . ( ראה תרשים מס' ( 4 מינהל כיתה יעיל כולל תהליכים של תכנון , בצוע ובקרה . כל אלה בהתייחס ללומדים ולמרכיבי הסביבה הלימודית . לכל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית