טבלה א י : חלוקת תפקידי הניהול בין מנהל בית־הספר ומרכזת החטיבה