יכ7יקת התפתחות כללית מניחה קיומו של קשר הדוק בין תחומי התפתחות שונים, כגון יכולת מוטורית, קשר-עין ויכולת לשוני ת"