שלבים בהתפתחות היכולת הנרטיבית

שלגיס גהתעתחות הי טלת הנרטיגית היכולת לספר סיפורים היא כשרות המבשילה מאוחר . היא מתחילה להתפתח סביב גיל שנתיים-שלוש ומבשילה רק בסוף גיל ההתבגרות . התפתחות זו חלה במספר תחומים הקשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה ו הקוגניטיבי , הפרגמטי-טקסטואלי , החברתי-תקשורתי והלשוני ( כצנברגר , . ( 1994 הסדר שבו ילדים רוכשים את המרכיבים הבונים את הסיפור הבשל מושפע מקשרי הגומלין בין רמת ההתפתחות באותם תחומים ובין רמת ההתפתחות של הידע הלשוני שלהם . מההיבט ^ להבניי ת הסיפור אפשר להצביע על כיוון התפתחות כללי של יכולת נרטיבית , העובר מיכולת לתאר אירועים בודדים בסביבות גיל שלושארבע , אל יכולת לשרשר אירועים ברצף טמפורלי בסביבות גיל חמש-שש , ומכאן אל יכולת להוסיף סיבתיות בסביבות גיל שבע-שמונה , ואל יכולת להתבסס על מבנה פעולה בסביבות גיל תשע-עשר . המעבר אל הסיפור הבשל מתאפיין בתגבור בתחום הרקע של הסיפור , דהיינו בכל אותם יסודות שמחוץ לאירועי העלילה , וזאת באמצעות עלייה ושכלול ברמת השפרוט של הרכיבים , והגברה וגיוון של אמצעי ההערכה ( ר' למשל , כצנברגר , Berman & Slobin , 1994 ; 1994 . ( Peterson & McCabe , 1983 באש...  אל הספר
מכון מופ"ת