הקשר בין ההתפתחות הקוגניטיבית להתפתחות השפה והדיבור

הקשר גין ההתמ תחות הקגגגיטיגית להתפתחות הש $ ה והזיגור ההתפתחות בתחומי השפה השונים בתקופת צירופי המילים הראשונים מצביעה על שיפור היכולות של זיכרון , תשומת לב , ריכוז ועיבוד . כלומר , המעבר מהפקת מבעים חד-מיליים להפקת מבעים רב-מיליים אינו רק לשוני , אלא גם קוגניטיבי . על פי 63 פיאז'ה הילד נעזר בארבעה כישורים קוגניטיבים חשובים לפיתוח שפתו 0 : חיקוי מושהה - [ differred imitation ] היכולת לחזור על אירועים ולשחזר דברים מתוך הזיכרון בהפרשי זמן ומקום . 0 קביעות האובייקט - [ object permanence ] היכולת להבין את קיומו העקבי של האובייקט , גם ללא נוכחותו , כדי לסמנו ולקרוא בשמו . 0 השימוש בכלים - [ use of tools ] התפתחות הכושר להשתמש בכלים מתווכים ( ומילה היא כלי חברתי מתווך ) כדי לפעול ולהשיג מטרות . 0 משחק סמלי - [ symbolic play ] היכולת להתייחס לייצוג האובייקט כאל האובייקט עצמו בעת משחק . כישורים אלו מתחילים להתפתח כבר בתקופה החד-מילית וממשיכים להשפיע באופן בולט על רכישת השפה בתקופת צירופי המילים הראשונים . ההתפתחות הקוגניטיבית הזו תורמת הן להבנה טובה יותר של השפה והן להפקות מוצלחות יותר .  אל הספר
מכון מופ"ת