‭7»'‬ יש תפקיד מרכזי בהבניית ידיעותיו וכישוריו" (המודל הקתניטיבי-הקתסטרוקטיביסטי)