גישת הרשתות העצביות [connectionism]

גישת הרשתות חעעגי ות [ connectionism ] מודל הרשתות העצביות תומך בגישה קוגניטיבית כללית ולא בקיומה של מערכת קוגניטיבית מיוחדת לרכישת שפה , כפי שהוצע למשל על-ידי חומסקי . המודל העצבי עוסק במערכת מסועפת של קשרים וביכולת ויסות ופיקוח בתחומי חשיבה שונים שהם בעלי השפעות גומלין . המפגש של הפרט עם גירויים בסביבה מעורר ומאפשר את היווצרות הרשתות , וכך גם נוצר הידע . 24 ראו גם מאמרם של גארטון , א' ופראט , ק' ( 1996 ) בדרך לאוריינות , אצל נ' פלד ( עורכת . ( מדיבור לכתיבה , כרך א . ' ירושלים : הוצאת כרמל . הרחבה בנושא עידוד התפתחות השפה מצויה גם להלן בפרק 10 של ספר זה . גישה זו , שהתפתחה בעיקר בשלושת העשורים האחרונים , מנסה להבין את הפעילות המוחית המתרחשת בעת ביצוע התנהגויות שונות , כולל ההתנהגות הלשונית . לגישה זו יש דמיון מסוים לגישותיהם של חומסקי ופיאז'ה שתוארו לעיל . אולם המודל הנוכחי מסתייע במחקר נוירו-פיזיולוגי חדשני ומבוסס על כלים שהתפתחו רק בעשורים האחרונים , כגון , [ Computerized Tomography ] CT functional Magnetic ] fMRI-1 [ Magnetic Resonance Imaging ] MRl . [ Resonance Imaging במסגרת סו...  אל הספר
מכון מופ"ת