"בכל אירוע תקשורתי פנים אל פנים מתווספת לתשדורת המילולית גם תשדורת בלתי מילולית"