הערות

הערות מבוא Reader in Politics and Performance , Lizbeth Goodman and Jane De Gay , 1 . Raymond Williams , "Drama in Dramatized Society " , The Routledge . Editors , London and New York , Routledge , 2000 , 56 . 1 דרמה . 1 גאבין בולטון "דרמה בחינוך - הערכה מחדש , " ילדים ודרמה , אליעזר מרכוס , עורך , תרגום : רפאל יוליוס , ירושלים , משרד החינוך והתרבות , ביה"ס לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה , . 16-15 , 1983 . 2 אביב הברון , "קרובים קרובים , " כותרת ראשית , 12 בינואר . 35 , 1983 3 . Martin Esslin . The Ageof Television , San Francisco , W . H . Freeman and Company , 1982 , 17-19 . 4 סמואל בקט , מחכים לגורו , מצרפתית : מולי מלצר , תל-אביב , אדם , . 125 , 1985 . 5 אילן פפה , "הציונות כקולוניאליזם , " בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היססוריוגרפיה ציונית , יחיעם ויץ , עורך , ירושלים , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית , . 349 , 1997  אל הספר
מכון מופ"ת